Documente aferente procedurii de achiziție a 10 containere tip birou, necesare pentru derularea activităților de tip ”Școală după școală” și ” A doua șansă!” din cadrul proiectului POCU 2014-2020, 

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, 

Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, 

Titlul proiectului: KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata Razvani, Contract POCU/138/4/1, cod SMIS 114630.

  1. Caiet de sarcini
  2. DUAE
  3. Fisa date achizitii
  4. Formulare model
  5. Model invitatie
  6. Model contract
  7. Model invitatie