ŢINTE STRATEGICE

1.DEZVOLTAREA LA ELEVI ŞI LA CADRELE DIDACTICE A COMPETENŢEI DE COMUNICARE SOCIALĂ.

2. CENTRAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE RECRUTAREA ŞI MENŢINEREA ÎN ŞCOALĂ A PROFESORILOR CU REZULTATE DEOSEBITE

3. CREŞTEREA GRADULUI DE CONFORT ÎN ŞCOALĂ PRIN MODERNIZAREA UTILITĂŢILOR

4. DEZVOLTAREA LA ELEVI ŞI LA CADRELE DIDACTICE A ABILITĂŢILOR DE A PROIECTA ŞI REALIZA ÎN ECHIPĂ ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE PRIVIND PETRECEREA TIMPULUI LIBER.

Motivarea stabilirii acestor ţinte strategice prin situaţia existentă, descrisă utilizând

Analiza SWOT

Puncte tari: - rezultate bune la testele naţionale ; - corp profesoral bine pregătit (…90…% cadre didactice calificate); - ….75. % din cadrele didactice sunt titulare ale acestei şcoli; - cadrele didactice au gradul didactic corespunzător vechimii în învăţământ:44 % gradul I;17 % gradul II;22% definitivat;17% debutanţi; - între cadrele didactice există o atmosferă de colaborare şi înţelegere privind activităţile curriculare de predare-învăţare ; - absolvenţii Şcolii Gimnaziale Nr 1 Razvani se integrează in majoritate în liceu sau SAM dinOr. Lehliu-Gara; - integrare bună a copiilor în colectivitate ; - în general număr constant de elevi.

Puncte slabe: - elevii provin din familii cu probleme sociale şi economice diferite; - lipsa unei baze materiale solide şi moderne care să corespundă noilor cerinţe curriculare ; - lipsa utilităţilor:sistem eficient de încălzire (centrală termică proprie si in corpurile A si B),; - transferul cadrelor didactice calificate catre unitati scolare mai aproape de domiciliu - 75 % din numărul cadrelor didactice fac naveta,acest lucru ducând la un grad de instabilitate şi de necontinuitate la catedră ;

Oportunităţi: - buna colaborare cu administratia locală , cu comunitatea locală ; - rata demografică pozitivă ; - nu există tensiuni inter-etnice sau sociale ; - racordare la : televiziune - 98 % , cablu - 90% ; - atitudine favorabilă a părinţilor faţă de şcoală;

Ameninţări. - imposibilitatea administraţiei locale de a sprijini programul de dezvoltare şcolară datorită resurselor bugetare reduse; - lipsa de interes a tinerilor absolvenţi pentru ocuparea posturilor în învăţământ în mediul rural la anumite discipline (informatică, limbi moderne ); - continua schimbare a cererii pe piaţa forţei de muncă ; - multe persoane din populaţia Razvaniului au plecat să muncească în străinătate ( Spania, Italia, Grecia ) lăsându-şi copii în grija bunicilor, al căror ajutor privind cerinţele şcolare este mult mai redus decât al părinţilor ; - scăderea interesului pentru şcoală pe măsura creşterii interesului pentru câştig material mai consistent ; - cetăţenii implicaţi în activităţi agricole,manifestă reticenţă faţă de diferite forme de asociere şi implicit faţă de accesarea diferitelor microcredite pentru demararea unor activităţi profitabile cu caracter colectiv;

TINTA I

DEZVOLTAREA LA ELEVI ŞI LA CADRELE DIDACTICE A COMPETENŢEI DE COMUNICARE SOCIALĂ

Optiuni strategice

1. Curriculare a) Introducerea în c.d.ş. a disciplinelor legate de negociere şi comunicare inclusiv folosirea T.I.C. ; b) Promovarea la toate disciplinele de studiu,a comunicării deschise şi responsabile între profesori şi elevi ;

2. Resurse umane a) Implicarea elevilor în activităţi care sa conducă la ameliorarea pregătirii şcolare; b) Eficientizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; c) Programe de instruire a cadrelor didactice şi părinţilor pentru implicare socială,comunicare,negociere.

3. Resurse comunitare a) Implicarea părinţilor în activitatea şcolară ca parteneri ce pot contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare a elevilor ; b)Realizarea în comun a unor activităţi în şcoală şi extraşcolare ; c)Realizarea unor parteneriate cu organele locale pentru realizarea unor activităţi în cadrul comunităţii ;

4. Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale a)Îmbunătăţirea infrastructurii localurilor de şcoală ;. b)Conectarea şcolii la reţeaua telefonică ;. c)Conectarea şcolii la Internet ; d) Modernizarea sistemului de încălzire (dotarea cu centrală proprie).

TINTA II CENTRAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE PE RECRUTAREA MOTIVAREA ŞI REŢINEREA ÎN ŞCOALĂ A CADRELOR CU REZULTATE DEOSEBITE

Opţiuni strategice

1. Curriculare a) Educarea elevilor prin disciplinele de bază şi c.d.ş.-uri, pentru responsabilitate şi ducerea la îndeplinirea sarcinilor şcolare şi respect faţă de activitatea cadrelor ; b) Includerea în tematica orelor de dirigentie a unor activitati din această sferă de interes .

2. Resurse umane 6 Programe de formare a cadrelor didactice pentru comunicare,negociere şi participare.

3. Resurse comunitare Solicitarea Primăriei de a încuraja material reţinerea cadrelor bune în localitate,inclusiv prin asigurarea unor condiţii decente de locuit .

ŢINTA III CREŞTEREA GRADULUI DE CONFORT ÎN ŞCOALĂ PRIN MODERNIZAREA UTILITĂŢILOR

Optiuni Strategice

1. Curriculare a)Achizitionarea de mijloace moderne care sa conducă la realizarea unui învaţământ practic aplicativ. b)Educarea elevilor pentru păstrarea bunului public,pentru folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare, prin disciplinele de bază şi orele de dirigenţie.

2. Resurse umane a) Antrenarea colectivului didactic si a elevilor in activităţi de bună gospodărire, reparatii, înnoire şi întreţinerea bazei materiale a scolii; b) Educarea si încurajarea elevilor să respecte bunurile şcolii şi să contribuie la mentinerea lor în stare de funcţionare.

3. Resurse comunitare a) Atragerea părinţilor în acţiuni de gospodărire, dotare si întreţinerea şcolii ; b) Intensificarea si valorificarea legăturilor cu agenţii economici, pentru mai buna dotare a şcolii.

ŢINTA IV DEZVOLTAREA LA ELEVI ŞI LA CADRELE DIDACTICE A ABILITĂŢILOR DE A PROIECTA ŞI REALIZA ÎN ECHIPĂ ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE PRIVIND PETRECEREA TIMPULUI LIBER

Opţiunistrategice

1. Curriculare a) Educarea elevilor prin disciplinele de bază pentru petrecerea plăcută,sănătoasă şi utilă a timpului liber în comunitate. b) Depistarea şi instruirea elevilor talentaţi în vederea realizării unor programe artistice la nivel de şcoală cât şi localitate.

2.Resurseumane Seminarii de formare a cadrelor didactice pentru participare în acţiuni extraşcolare.

3.Resurse comunitare a) Realizarea în comun a unor excursii tematice, spectacole şi concursuri b) Realizarea unor parteneriate cu organele locale pentru realizarea unor activităţi cu impact în cadrul comunităţii.

Orar

Orar

 

mai mult...

Gallery1

Fotografii

mai mult...

Noutati

Noutati

mai mult...