.

  • VIZIUNEA ŞI MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  1. VIZIUNEA

‘’Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea’’

                                                                                                           Nelson Mandela

Școala Gimnazială Nr.1 Răzvani are porțile deschise pentru toți cei dornici de educație pentru că educația nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor. Incluziunea, respectul şi sprijinul constituie prioritatea şcolii noastre.

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anii școlari următori se va avea în vedere continuarea şi concentarea eforturilor pentru ca elevii Şcolii Gimnaziale Nr1 Răzvani să dobândească abilități de tipul:

-          o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății;

-          cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră;

-          competenţele necesare unei bune integrări pe piața muncii;

-          deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Întreaga activitate va fi organizată astfel încât în şcoală să se creeze un mediu educaţional cu standarde educaționale şi morale de cea mai bună calitate.

Profilul absolventului Şcolii Gimnaziale Nr.1 Răzvani va include un set de valori pe care ne propunem să le formăm prin toate activităţile şcolare şi extraşcolare desfășurate. Aceste valori, pe care ne propunem să le promovăm sunt:

Curajul- pentru a avea puterea să facă numai ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă;

Judecata înţeleaptă-pentru a-i permite înțelegerea valorilor, stabilirea priorităţilor, gândirea prin prisma consecinţelor acţiunii lor şi fundamentarea deciziilor pe cel mai autentic spirit practic;

Integritate- pentru a spune întotdeauna adevărul şi pentru a acţiona onest în orice situaţie;

Bunătatea- pentru a manifesta în orice împrejurare grijă, compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;

Perseverenţa-pentru a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor;

Respectul- pentru a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi,faţă de propria persoană;

Responsabilitatea- pentru a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care le revin, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;

Autodisciplina- pentru a avea control asupra propriilor acţiuni şi un comportament adecvat oricărei situaţii;

Autodepăşirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare , pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși.

  1. MISIUNEA

Şcoala noastră își asumă rolul de susținător și catalizator în dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil, pentru a fi capabil să-și construiască viitorul și să se adapteze unei societăți moderne și dinamice. Strategia de dezvoltare instituțională este centrată pe construirea unei comunități de învățare în care elevi, profesori, părinți și bunici învață să învețe. Cultura organizațională a școlii noastre, crează un spațiu fertil pentru stimularea potențialului fiecărui copil, într-un mediu de învățare sigur, echilibrat, motivant, atractiv și interactiv. Elevii sunt educați pentru a manifesta înțelegere față de oameni și mediul înconjurător, pentru a respecta și a valoriza diversitatea și unicitatea. De asemenea, susținem formarea gîndirii critice, promovăm creativitatea și dăm frâu liber imaginației, punând la dispoziția elevilor o ofertă educaţională conformă cu standardele europene și naţionale, dar şi cu idealurile școlii și ale comunității. Elevii aflați în risc de abandon școlar beneficiază de programe remediale la toate disciplinele.

Școala noastră facilitează formarea continuă a cadrelor didactice și urmărește îmbunătățirea sistemului de management și de asigurare a calității, pentru atingerea unor standarde educaționale de calitate în conformitate cu obiectivele/țintele educaționale urmărite.

Orar

Orar

 

mai mult...

Gallery1

Fotografii

mai mult...

Noutati

Noutati

mai mult...